COVID VÝROBKY RYCHLE A SPOLEHLIVĚ

Košík > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu společnosti ELEKTA, s.r.o.
(dále jen jako „Obchodní podmínky“)

1. Vymezení pojmů
„Prodávajícím“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí obchodní společnost ELEKTA, s.r.o., IČ 630 73 081, se sídlem Jinočany, Karlštejnská 9, PSČ 252 25, obchodní společnost zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 35962, e-mail:elekta@elekta.cz, tel. 251 006 311, která je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen jako „Občanský zákoník“).

„Webovými stránkami“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí internetové stránky www.elekta.cz.

„Internetovým obchodem“ se v těchto Obchodních podmínkách rozumí internetový obchod Prodávajícího provozovaný prostřednictvím Webových stránek.

„Spotřebitelem“ se v těchto Obchodních podmínkách v souladu s ust. § 419 Občanského zákoníku rozumí takový zákazník Internetového obchodu Prodávajícího, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím jako podnikatelem ve smyslu ust. § 420 Občanského zákoníku nebo s ním jinak jedná. Za Spotřebitele se v souladu s předchozí větou považuje zejména pacient, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, v Internetovém obchodu Prodávajícího nakupuje zdravotnické přístroje a pomůcky pro své potřeby.

„Podnikatelem“ se v těchto Obchodních podmínkách v souladu s ust. § 420 Občanského zákoníku rozumí takový zákazník Internetového obchodu Prodávajícího, který samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a také takový zákazník Internetového obchodu Prodávajícího, který s Prodávajícím uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele ve smyslu ust. § 420 odst. 1 Občanského zákoníku. Za Podnikatele se považuje zejména lékař, který v Internetovém obchodu Prodávajícího nakupuje zdravotnické přístroje a pomůcky v rámci své podnikatelské činnosti dle předchozí věty.

„Kupující“ v těchto Obchodních podmínkách představuje společné označení pro Spotřebitele a Podnikatele.

2. Základní ustanovení
2.1. Tyto Obchodní podmínky zejména upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při prodeji a koupi zboží v Internetovém obchodě Prodávajícího a v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku též jejich vzájemná práva a povinnosti vzniklá na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jen „kupní smlouva“ nebo „smlouva“).

3. Sdělení před uzavřením kupní smlouvy
3.1. Kupující odesláním objednávky zboží na Webových stránkách Prodávajícího stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, že s nimi souhlasí a že měl možnost se s nimi v dostatečném předstihu před podáním objednávky seznámit, a to především s ohledem na skutečnost, že znění těchto Obchodních podmínek je volně přístupné na Webových stránkách Prodávajícího.

4. Kupní smlouva
4.1. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká okamžikem doručení e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky Kupujícího (akceptací), který byl Prodávajícím zaslán elektronickou poštou Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce. Prodávající a Kupující tímto výslovně vylučují aplikaci ust. § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku na jejich smluvní vztah.

4.2. V případě, že Kupující bude zboží objednávat na lékařský poukaz realizovaný k tíži zákonné zdravotní pojišťovny, musí Kupující Prodávajícímu doručit originál lékařského poukazu, přičemž Prodávající má v takovém případě právo požadovat schválení doručeného lékařského poukazu ze strany příslušné zdravotní pojišťovny. Kupní smlouva se v takovém případě uzavírá s odkládací podmínkou schválení poukazu ze strany příslušné zdravotní pojišťovny.

4.3. Pro objednání zboží musí Kupující nejprve na Webových stránkách provést výběr zboží a provést jeho „vložení“ do „nákupního košíku“ kliknutím na ikonu s názvem „Přidat do košíku“. Následně musí Kupující kliknout na políčko v pravém horním rohu obrazovky s názvem „Košík“ a v dalším kroku v levém panelu kliknout na políčko s názvem „Objednávka“. Poté, co se Kupujícímu zobrazí formulář pro objednávku, je potřeba, aby Kupující do formuláře zadal údaje o své osobě, způsob dopravy a platby zboží. Posledním krokem je potvrzení zadaných údajů pomocí tlačítka „Odeslat“, přičemž následně se Kupujícímu zobrazí zpráva, že objednávka byla úspěšně odeslána. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky její obdržení Kupujícímu potvrdí formou e-mailu zaslaného elektronickou poštou Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce. Současně s tímto potvrzovacím e-mailem zašle Prodávající Kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce znění těchto Obchodních podmínek ve formátu .pdf. Uzavřená smlouva u Prodávajícího nebude uložena.

4.4. Před odesláním objednávky Prodávajícího je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, přičemž Kupující má možnost zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky. Kupující je povinen při objednávání zboží uvádět správně a pravdivě všechny údaje. S ohledem na to jsou údaje uvedené v objednávce Prodávajícím považovány za správné.

4.5. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

4.6. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout nabídku Kupujícího ve formě podané objednávky zboží na Webových stránkách Prodávajícího nebo její část, a to zejména v případě, že Kupujícím objednané zboží se již nevyrábí či nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. O této skutečnosti Prodávající vyrozumí Kupujícího informativním e-mailem zaslaným na jeho e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce. V případě, že Kupující ještě před vznikem smlouvy zaplatil část nebo celou kupní cenu za objednané zboží, bude mu tato částka v případě nepřijetí jeho objednávky ze strany Prodávajícího vrácena na bankovní účet, ze kterého byla kupní cena hrazena.

4.7. Prodávající je oprávněn v případě, že Kupujícím objednané zboží se již nevyrábí či nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dodat Kupujícímu zboží, které bude totožné z hlediska funkce, provedení a ceny jako zboží Kupujícím objednané, přičemž o dodání náhradního zboží bude Kupující informován e-mailem zaslaným Kupujícímu na jeho v objednávce uvedenou e-mailovou adresu. Taková e-mailová zpráva doručená Kupujícímu se považuje za přijetí nabídky ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku a Kupující má právo bez zbytečného odkladu takové přijetí nabídky Prodávajícím odmítnout. Za odmítnutí nabídky bez zbytečného odkladu se považuje telefonické nebo e-mailové stornování objednávky Kupujícího nejpozději do 14ti dní ode dne doručení informativní e-mailové zprávy o dodání náhradního zboží dle předchozí věty Prodávajícím, přičemž v případě, že již došlo k odeslání náhradního zboží Kupujícímu, musí Kupující do 14ti dní ode dne jeho doručení náhradního zboží na náklady Prodávajícího zaslat zpět Prodávajícímu. V takovém případě kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím nevznikla a Kupujícímu z toho neplynou žádné další povinnosti.

4.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) ještě před zasláním potvrzovacího e-mailu Kupujícímu požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení jeho objednávky (například písemně formou emailu či telefonicky).

4.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

4.10. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k objednanému zboží ve smyslu ust. § 2132 Občanského zákoníku, v důsledku čehož se Kupující stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny dle kupní smlouvy.

5. Cena za zboží a způsoby platby
5.1. Ceny uvedené na Webových stránkách jsou smluvní a jsou platné pro danou objednávku v okamžiku jejího podání Kupujícím. Ceny v přehledech a nabídkách na Webových stránkách jsou uvedeny včetně DPH, přičemž cena s DPH je uvedena včetně všech ostatních daní a poplatků s výjimkou dopravného, jehož výše je specifikována níže. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího prodat zboží za individuálně sjednaných cenových podmínek.

5.2. Kupující může cenu zboží dle kupní smlouvy a níže specifikované dopravné Prodávajícímu uhradit pouze v hotovosti při doručení zboží na dobírku.

6. Doprava a dodání zboží
6.1. Objednané zboží Prodávající doručí Kupujícímu prostřednictvím jím pověřené přepravní společnosti, přičemž cena dopravného za objednané zboží, a to cena za celou objednávku bez ohledu na množství objednávaného zboží, činí 110,- Kč (slovy: jedno sto deset korun českých). V případě hromadné objednávky se může Prodávající s Kupujícím dohodnout, že mu dopravné nebude účtováno.

6.2. Kupujícím objednané zboží je Prodávajícím expedováno zpravidla během 1-2 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky Kupujícího, přičemž dodávku zboží zajišťuje Prodávajícím pověřená přepravní společnost.

6.3. Zásilka s objednaným zbožím obsahuje originál daňového dokladu a návod na používání zboží.

6.4. Kupující je povinen přijmout částečné plnění ve formě dílčích dodávek zboží, neodporuje-li to povaze nebo účelu kupní smlouvy, pokud tento účel musel být Prodávajícímu alespoň zřejmý, přičemž Prodávající v takovém případě není povinen nahradit Kupujícímu zvýšené náklady mu tím způsobené.

6.5. Prodávající a Kupující si mohou sjednat též jiný způsob dopravy než uvedený v předcházejícím bodě těchto Obchodních podmínek, přičemž v takovém případě nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.6. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v jeho objednávce, je Kupující povinen uhradit nutné náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. nutné náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.7. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

7. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
7.1. Vzorové poučení o právu Spotřebitele odstoupit od smlouvy dle ust. § 1920 odst. 1 písm. f), g) a h) Občanského zákoníku ve smyslu nařízení vlády č. 363/2013 Sb.:

7.1.1. Právo odstoupit od smlouvy
7.1.1.1. Spotřebitel má právo do 14 dnů odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.
7.1.1.2. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy on nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží (v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, má právo odstoupit do 14 dnů ode dne kdy on nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží).
7.1.1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.
7.1.1.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
7.1.1.5. Důsledky odstoupení od smlouvy
7.1.2.1. Pokud Spotřebitel odstoupí od smlouvy, Prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení Spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od Spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb Prodávající použije stejný platební prostředek, který použil Spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud Spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady. Platbu Prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li Spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
7.1.2.2.
a) Převzetí zboží
Spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zpět Prodávajícímu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Spotřebitel Prodávajícímu odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
b) Náklady spojené s vrácením zboží
Spotřebitel si ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.
c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

7.2. Spotřebitel v souladu s ust. § 1837 Občanského zákoníku nemůže od kupní smlouvy odstoupit zejména v případě, že objednané zboží bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, v případě, že objednané zboží podléhá rychlé zkáze nebo bylo-li objednané zboží v uzavřeném obalu a Spotřebitel jej z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

7.3. Prodávající si dovoluje Spotřebitele upozornit, že jeho výše uvedené právo na odstoupení od smlouvy nelze chápat jako jeho možnost bezplatně si zboží půjčit a po 14 dnech jej vrátit zpět. Spotřebitel má právo se zbožím nakládat pouze takovým způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud Spotřebitel se zbožím nakládá v rozporu s předchozí větou, v důsledku čehož je vracené zboží poškozeno, odpovídá Spotřebitel za snížení hodnoty vraceného zboží a Prodávající může započíst tento svůj nárok na úhradu tímto mu vzniklé škody oproti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny za zboží. Prodávající je v takovém případě oprávněn Spotřebiteli vrátit kupní cenu sníženou o takto mu vzniklou škodu.

8. Právo Prodávajícího odstoupit od smlouvy
8.1. Prodávající je ve smyslu ust. § 2001 Občanského zákoníku oprávněn od smlouvy nebo její části odstoupit v případě, že Kupujícím objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele Kupujícím objednaného zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu za objednané zboží, bude mu tato částka vrácena na bankovní účet, ze kterého byla kupní cena hrazena.

8.2. Prodávající je ve smyslu ust. § 2001 Občanského zákoníku oprávněn od smlouvy uzavřené s Podnikatelem odstoupit bez udání důvodu kdykoliv do doby převzetí zboží Podnikatelem, přičemž v takovém případě vrátí Prodávající Podnikateli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to na bankovní účet, ze kterého byla kupní cena hrazena.

9. Práva z vadného plnění
9.1. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174.

9.2. Prodávající v souladu s ust. § 2161 Občanského zákoníku odpovídá Spotřebiteli, že jím objednané zboží při převzetí nemá vady, tj. zejména že v době, kdy Spotřebitel věc převzal,

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.3. V souladu s ust. § 2161 odst. 2 Občanského zákoníku ve vztahu ke Spotřebiteli platí, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

9.4. V souladu s ust. § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku platí, že Spotřebitel je oprávněn uplatit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, přičemž to neplatí

  • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Spotřebitelem,
  • vyplývá-li to z povahy věci.

9.5. V souladu s ust. § 2169 Občanského zákoníku platí, že nemá-li věc vlastnosti stanovené v ust. § 2161 Občanského zákoníku, může Spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměru součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

9.6. V souladu s ust. § 2170 Občanského zákoníku platí, že práva z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že zboží má vady, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil, tj. zejména neodbornou manipulací či montáží zboží prováděnými Spotřebitelem.

9.7. Reklamace se uplatňují u Prodávajícího, a to osobně v Prodejně Prodávajícího ve výše uvedené otevírací době. Prodávající je povinen Spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.

9.8. Prodávající rozhodne o reklamaci Spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.

10. Ochrana osobních údajů
10.1. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů (dále jen jako „Zákon o ochraně osobních údajů“). Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00040285.

10.2. Kupující podáním objednávky zboží na Webových stránkách Prodávajícího potvrzuje, že byl podle § 11 Zákona o ochraně osobních údajů informován o těchto skutečnostech a podle § 5 Zákona o ochraně osobních údajů souhlasí s těmito skutečnostmi:
Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje Kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo Kupujícího (dále i jen „osobní údaje Kupujícího“) v elektronické podobě.
Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci Prodávajícího. Zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů Kupujícího.
Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností Prodávajícího, pro statistické a marketingové účely Prodávajícího a jeho smluvních partnerů a v případě objednávky zboží na lékařský poukaz pro potřeby příslušné zdravotní pojišťovny.
Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným Prodávajícím a právo na jejich opravu.

10.3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům. Kupující jako subjekt údajů má právo Prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 Zákona o ochraně osobních údajů, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby Prodávající takto vzniklý stav odstranil. Nevyhoví-li Prodávající takovému požadavku, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.4. Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, plněním plynoucím z této kupní smlouvy, pro marketingové a statistické účely Prodávajícího a jeho smluvních partnerů a v případě objednávky zboží na lékařský poukaz pro potřeby příslušné zdravotní pojišťovny.

10.5. Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

11. Závěrečná ustanovení
11.1. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li Kupujícím Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li Kupujícím Podnikatel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami Občanským zákoníkem.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.3. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na Webových stránkách Prodávajícího a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Dnem zveřejnění těchto Obchodních podmínek se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené dříve podle těchto Obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na Webových stránkách Prodávajícího.
11.4. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Zvláštní ujednání s Kupujícím učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

11.5. Veškeré informace o zboží umístěné na Webových stránkách Prodávajícího jsou informativního charakteru a nelze z nich vyvozovat právní následky.

V Jinočanech dne 5.3. 2014

Příloha č. 1 Obchodních podmínek
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dle ust. § 1920 odst. 1 písm. f) Občanského zákoníku ve smyslu nařízení vlády č. 363/2013 Sb.

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: ELEKTA, s.r.o., Jinočany, Karlštejnská 9, PSČ 252 25, E-mail:elekta@elekta.cz

Oznamuji/oznamujeme(x), že tímto odstupuji/odstupujeme(x) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(x)/ o poskytnutí těchto služeb(x)

Datum objednání(x)/ datum obdržení(x)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

(x) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.